Regulamin zakupów obowiązujący od 01.01.2015 r.

druknawstazkach.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie druknawstazkach.pl, prowadzony przez NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Ułańskiej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521092 oraz posiadającą nr NIP: 9731018278, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep[@]nowemedia[.]pl.

 1. NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie druknawstazkach.pl.
 2. Klienci mają możliwość korzystania z druknawstazkach.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w druknawstazkach.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na druknawstazkach.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w druknawstazkach.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k., której przedmiotem są usługi świadczone przez NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k., na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w druknawstazkach.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze druknawstazkach.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 5. Wszystkie produkty dostępne w druknawstazkach.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych druknawstazkach.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych druknawstazkach.pl. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w druknawstazkach.pl w zakładce Informacja – Dostawy.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. dotycząca zakupu danego produktu w druknawstazkach.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w druknawstazkach.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.
 9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach druknawstazkach.pl, NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w druknawstazkach.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
 • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 • Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k., zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
 • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie w zakładce “Pomoc”. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w druknawstazkach.pl w zakładce Informacja – Dostawy.

 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w druknawstazkach.pl, NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 2. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.
 3. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis NOWE MEDIA POLAND ”, produkt należy odesłać na adres magazynu NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do Punktów Odbioru Osobistego mieszczących się w Zielonej Górze, po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA. Numer RMA można uzyskać wypełniając zgłoszenie reklamacyjne w druknawstazkach.pl, w zakładce „Pomoc”.

Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Dzięki numerowi RMA rozpatrywanie zgłoszeń przez NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp.k. odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru RMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp.k. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

 1. NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. podany w górnej części Regulaminu, na koszt NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o., po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.
 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. albo NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 4. NOWE MEDIA POLAND sp.z o.o. sp. k. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 6. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w druknawstazkach.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres “Biura Obsługi Klienta” w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. wskazanego w art. 13, na swój koszt.
 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu druknawstazkach.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu druknawstazkach.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 8. Podane przez Klientów dane osobowe NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w druknawstazkach.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w druknawstazkach.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp.k. oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o druknawstazkach.pl.
 9. NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach druknawstazkach.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w druknawstazkach.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 10. Klient przy pierwszym logowaniu w druknawstazkach.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. sp. k.
 11. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 12. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez NOWE MEDIA POLAND sp. z o.o. w ramach druknawstazkach.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Zielonej Górze. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.